Főoldal » Hírek » Rakodótérben szállította az embereket - vádemelés- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a szír szár­ma­zá­sú, német állam­pol­gár­ral szem­ben, aki tavaly télen kül­föl­di­e­ket csem­pé­szett Csongrád-Csanád megye területén.

A vád­irat sze­rint a vád­lott isme­ret­len kilé­tű meg­bí­zó­já­nak uta­sí­tá­sa alap­ján 2020. decem­ber 20-án, egy kis­te­her­au­tó­val Német­or­szág­ból Deszk köze­lé­be uta­zott. Itt a dél­előt­ti órák­ban a jár­mű­be fel­vett tizen­két sze­mélyt, akik az ország­ba román-magyar zöld­ha­tá­ron lép­tek be. A fér­fit a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai Sze­ge­den, a Ber­ta­lan híd lábá­nál intéz­ke­dés alá von­ták. A jármű szál­lí­tó­te­ré­ben utazó mig­rán­sok az iga­zol­ta­tás­kor magu­kat szír állam­pol­gár­nak val­lot­ták, Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni egyi­kük sem tudta.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás alatt álló vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A vád­lott iga­zol­ta­tá­sa­kor a Rend­őr­ség által készí­tett fel­vé­te­lek az aláb­bi link­ről érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/rendorkezen-a-nemet-embercsempesz-es-12#2