Főoldal » Archív » Randalíroztak a buszon - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség töb­bek között súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi és élet­tár­sa ellen, akik egy távol­sá­gi buszon garáz­dál­kod­tak.

A vád­lott élet­tár­sá­val és kis­ko­rú gyer­me­kük­kel 2016 júni­u­sá­ban Sik­lós­ról Pécs­re uta­zott távol­sá­gi busszal, melyen mint­egy har­min­can tar­tóz­kod­tak. A férfi a busz­ra már ittas álla­pot­ban, fél­mez­te­le­nül szállt fel, ahol tovább foly­tat­ta az ita­lo­zást, sört és tömény szeszt fogyasz­tott.

Uta­zá­sa során a férfi köte­ked­ni kez­dett az uta­sok­kal, őket inzul­tál­ta, ezért a sofőr rend­re uta­sí­tot­ta, illet­ve fel­szó­lí­tot­ta az alko­hol­fo­gyasz­tás befe­je­zé­sé­re.

A férfi a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, tovább szi­dal­maz­ta az uta­so­kat, illet­ve a sofőrt, mely­hez az élet­tár­sa is csat­la­ko­zott. Menet köz­ben az egyik utas is fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy fejez­ze be a szi­dal­ma­zást, ekkor a férfi az utas­hoz lépett, majd mint­egy öt alka­lom­mal ököl­lel arcon ütöt­te, mely­nek követ­kez­té­ben az utas orra eltö­rött. A sér­tett segít­sé­gé­re sie­tett a többi utas, illet­ve a sofőr is – miu­tán a busszal meg­állt –, azon­ban a vád­lott tovább foly­tat­ta a vere­ke­dést, mely­be az élet­tár­sa is bekap­cso­ló­dott. A férfi élet­tár­sa több alka­lom­mal meg­ha­rap­ta a sofőrt, illet­ve az uta­so­kat.

A busz­ve­ze­tő a vád­lot­ta­kat hét hóna­pos kis­gyer­me­kük­kel együtt a busz­ról leszál­lít­tat­ta, akik ekkor egy arra köz­le­ke­dő gép­jár­mű­vet meg­ál­lí­tot­tak és meg­kér­ték a sofőrt, hogy Pécs­re szál­lít­sa őket.

Miköz­ben a sofőr a baba­ko­csit az autó cso­mag­te­ré­be tette, addig a nő az autó ülé­sé­re tett pénz­tár­cát elvet­te, és abból a benne talál­ha­tó 66.000 Ft kész­pénzt, illet­ve ira­to­kat ellop­ta.

A férfi cse­lek­mé­nye súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek, míg az élet­tár­sáé garáz­da­ság, illet­ve lopás vét­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.

Pécs, 2016. októ­ber 3. nap­ján

Dr. Varga- Kori­tár György

főügyész

 

2016-10-03-baranya