Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Randi app-on ismerkedett, egyből pénzt csalt ki – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki társ­ke­re­ső alkal­ma­zá­son ismer­ke­dett, majd a sér­tet­től pénz csalt ki.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 27 éves férfi 2023 janu­ár­já­ban ismer­ke­dett meg a nővell egy társ­ke­re­ső alkal­ma­zá­son keresz­tül. Némi inter­ne­tes beszél­ge­tés után már sze­mé­lyes talál­ko­zó­ban egyez­tek meg, ahova a ter­helt autó­val érke­zett. Itt arra hivat­ko­zott, hogy jár­mű­vé­ből kifo­gyott az üzem­anyag, és ezért kért 20.000 forin­tot a sér­tet­től, aki a pénzt átutalta.

A talál­ko­zás és beszél­ge­té­sek során a férfi elmond­ta a nőnek, hogy ked­ve­ző áron tudna egy mun­ka­gé­pet vásá­rol­ni Auszt­ri­á­ban, amit aztán itt­hon haszon­nal adhat­na el. Azt állí­tot­ta, hogy a vétel­ár nagy részé­vel már ren­del­ke­zik, és a sér­tet­től már csak a hiány­zó, kicsi­vel több mint 1 mil­lió forin­tot kérte köl­csön. A sér­tett két napos isme­ret­ség után a pénzt átad­ta az elkö­ve­tő­nek, aki azt ígér­te, hogy két héten belül visszafizeti.

A határ­idő azon­ban anél­kül telt el, hogy a férfi bár­mennyit is vissza­fi­ze­tett volna a köl­csön­ből, egyre rit­káb­ban volt elér­he­tő a sér­tett szá­má­ra, ekkor is min­dig újabb és újabb kifo­gá­sok­kal állt elő. Végül a sér­tett fel­je­len­tést tett az elkö­ve­tő ellen, aki a nyo­mo­zás során, gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sát köve­tő­en, 2023 őszén 400.000 forin­tot vissza­fi­ze­tett a kölcsönből.

Az ügyész­ség a ter­hel­tet nagyobb kárt okozó csa­lás­sal vádol­ta meg. Vele szem­ben három év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a sér­tett kárát fizes­se meg. 

Az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.