Főoldal » Archív » Rászólt a bérlőjére, hogy ne tárolja a kerékpárját a közös udvaron, életveszélyes sérüléseket szenvedett – vádemelés

A bér­be­adó szóvá tette, hogy a bérlő az udva­ron hol tárol­ja a kerék­pár­ját, a bérlő erre súlyo­san bán­tal­maz­ta, a Fővá­ro­si Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 32 éves férfi – élet­tár­sá­val együtt – 2015 nya­rá­tól a XXIII. kerü­let­ben egy lakó­he­lyi­sé­get bérelt a sér­tet­től és fele­sé­gé­től. Az ingat­la­non két, egy­más­tól kerí­tés­sel elvá­lasz­tott lakó­he­lyi­ség volt, a bér­le­ti meg­ál­la­po­dás sze­rint a bér­lők nem mehet­tek a bér­be­adók lak­ré­szé­be. A vád­lott és a sér­tett között a bér­let­tel kap­cso­lat­ban konf­lik­tu­sos viszony ala­kult ki. A bér­be­adó több­ször jelez­te a 32 éves fér­fi­nak, hogy a kerék­pár­ját ne tárol­ja a két lakó­he­lyi­ség közös terü­le­tén, mert aka­dá­lyoz­za a gép­jár­mű­vel való közlekedésében.

A sér­tett 2016. júni­us 22-én, esti órák­ban ész­lel­te, hogy a vád­lott kerék­pár­ja ismét az udva­ron van, ezért fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy ez töb­bet ne for­dul­jon elő, majd bement a saját lak­ré­szé­be. Kis idő eltel­té­vel a vád­lott átment a bér­be­adó­hoz, és az ajtó­hoz jövő sér­tett­re támadt, akit az ajtó­ban, majd a tera­szon bán­tal­ma­zott. A föld­re került sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­val a férfi azt köve­tő­en hagyott csak fel, hogy a sér­tett fele­sé­ge beavat­ko­zott. Ezt köve­tő­en mind a vád­lott, mind a sér­tett fele­sé­ge érte­sí­tet­te a men­tő­ket, akik a hely­szín­re érkez­ve ellát­ták a sérültet.

A bér­be­adó a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos, köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a ter­helt ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­del büntetni.