Főoldal » Hírek » Rátámadt a gyermekfelügyelőre, mert nem kapott cigarettát - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy fia­tal­ko­rú fiú ellen, aki 2021 júni­u­sá­ban egy bajai gyer­mek­ott­hon­ban a nya­kát szo­ron­gat­ta és több­ször meg­ütött egy gyer­mek­fel­ügye­lőt azért, mert a sér­tett nem adott neki cigarettát. 

A vád­irat sze­rint a 16 éves fiú elő­ször neve­lő­szü­lő­nél élt, majd egy bajai neve­lő­ott­hon­ba került. A fiú indu­lat­ke­ze­lé­si prob­lé­mák­kal küzd, és az isko­lá­ból több­ször elszökött.

A fia­tal­ko­rú 2021. júni­us 1-én, éjjel, a gyer­mek­ott­hon­ban ciga­ret­tát kért az egyik gyer­mek­fel­ügye­lő nőtől. A sér­tett azon­ban nem adott neki, ami miatt a vád­lott több­ször mell­ka­son ütöt­te és a nya­kát is szo­ron­gat­ta. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló nyak­sé­rü­lést szenvedett.

A fiút a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sü­lő sér­tet­tet jog­sze­rű eljá­rá­sa alatt bán­tal­maz­ta. A sér­tett kérte a vád­lott meg­bün­te­té­sét könnyű testi sér­tés miatt is.

A járá­si ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tat köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­tén kívül könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel is vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.