Főoldal » Archív » Rátámadt a kutyáját visszahozó gyepmesterekre – vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi kutya­tu­laj­do­nos ellen, aki az elszö­kött kutyá­ját vissza­ho­zó gyep­mes­te­rek­re támadt.

A férfi csa­lá­di házá­ból 2018. decem­be­ré­ben kiszö­kött a kutyá­ja, mert nem gon­dos­ko­dott arról, hogy az a köz­te­rü­let­re ne tud­jon kimenni.

Miu­tán a kutya a ház­ból kisza­ladt, lakos­sá­gi beje­len­tés érke­zett a közterület-felügyelethez. A beje­len­tést köve­tő­en két gyep­mes­ter a vád­lott kutyá­ját befog­ta, majd az azo­no­sí­tá­sát köve­tő­en a vád­lott csa­lá­di házá­hoz szállította.

Itt a gyep­mes­te­rek egyi­ke közöl­te a vád­lot­tal, hogy a kutyá­ját befog­ták, azon­ban eljá­rá­si költ­sé­get kell fizet­nie. Ezen a vád­lott fel­dü­hö­dött, a gyep­mes­te­rek autó­já­hoz lépett, azt fel­tép­te, majd fenye­get­ni kezd­te a fel­ügye­let mun­ka­tár­sa­it. A fenye­ge­tés során kia­bált, becs­mé­rel­te őket, illet­ve meg­pró­bál­ta a ruhá­ju­kat meg­ra­gad­ni. Ennek során a vád­lott egyi­kük kabát­ját el is szakította.

A vád­lott ezt köve­tő­en fel­má­szott a gép­ko­csi pla­tó­já­ra, majd a kutyá­ját leszed­te és azt a házba vitte.

Tekin­tet­tel arra, hogy a gyep­mes­te­rek hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sül­nek aki­ket a vád­lott a maga­tar­tá­sá­val jog­sze­rű maga­tar­tá­suk­ban erő­szak­kal és fenye­ge­tés­sel aka­dá­lyo­zott, illet­ve eljá­rá­suk alatt és miatt bán­tal­maz­ta őket, ezért az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.