Főoldal » Hírek » Rávették idős áldozatukat, hogy felvegye a nyugdíját - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 25 és egy 45 éves nővel szem­ben, akik 2022 ápri­li­sá­ban úgy pró­bál­ták meg­sze­rez­ni egy 85 éves asszony pén­zét, hogy elhi­tet­ték vele, hogy a bank­szám­lá­ját be fog­ják fagyasz­ta­ni, majd meg­győz­ték, hogy a szám­lá­ján lévő nyug­dí­ját felvegye.

A vád­irat sze­rint a nők 2022. ápri­lis 1-jén, a XIV. kerü­let­ben, az Örs vezér tér kör­nyé­kén lévő egyik üzlet­ben figyel­tek fel a 85 éves - egész­ség­ügyi álla­po­ta foly­tán a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kép­te­len - sér­tett­re. A vád­lot­tak fel­is­mer­ték a sér­tett álla­po­tát, és elha­tá­roz­ták, hogy ezt kihasz­nál­va pénzt sze­rez­nek tőle.

A nők szóba ele­gyed­tek az idős asszonnyal, és elhi­tet­ték vele, hogy a bank­szám­lá­kon lévő pénz­össze­ge­ket be fog­ják fagyasz­ta­ni, ezért ő sem fog hoz­zá­fér­ni a pén­zé­hez. A két nő rávet­te arra a sér­tet­tet, hogy a szám­lá­ján lévő nyug­dí­ját fel­ve­gye. A vád­lot­tak áldo­za­tu­kat elkí­sér­ték egy XIV. kerü­le­ti bank­fi­ók­hoz, ahova a 25 éves nő bekí­sér­te, majd a sér­tett a pénz­tár­nál fel­vett a szám­lá­já­ról 200 ezer forin­tot, amit a tás­ká­já­ba tett. Ezalatt a sér­tet­tet végig szem­mel tartó nő az ügy­in­té­ző előtt - azt a lát­sza­tot kelt­ve, hogy roko­nok - több­ször ,,mamá­nak” szó­lí­tot­ta, és arra is rá akar­ta venni, hogy  adjon neki meg­ha­tal­ma­zást a szám­lá­já­hoz, ettől azon­ban a sér­tett elzárkózott.

Miu­tán elhagy­ták a ban­kot, csat­la­ko­zott hoz­zá­juk a másik vád­lott, és mialatt a sér­tet­tet az utcán kísér­ték, az egyi­kük több­ször meg­pró­bál­ta kiven­ni a tás­ká­já­ból a pénzt, arra hivat­koz­va, hogy beej­tett oda 20 forin­tot. A másik nő egy újság­gal igye­ke­zett takar­ni társa cse­lek­mé­nyét, és köz­ben a kör­nyé­ket is figyel­te. Az elkö­ve­tők visel­ke­dé­sé­re fel­fi­gyelt egy sza­bad­na­pos rend­őr, aki szem­mel tar­tot­ta őket, majd érte­sí­tet­te kol­lé­gá­it, akik a két nőt a hely­szí­nen elfogták.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő két nőt kifosz­tás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. Emel­lett az ügyész­ség mind­ket­tő­jük ese­té­ben indít­ványt tett koráb­bi, más ügy­ben kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­sek vég­re­haj­tá­sá­ra is.

A vide­ón a sér­tett bank­ba kísé­ré­se és az ügy­in­té­zés egy rész­le­te látható: 

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/1504018980020080