Főoldal » Archív » Redőny mögé rejtette a lopott pénzt - Fotókkal

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki köszö­nés köz­ben meg­lop­ta az isme­rő­sét, majd egy ház redő­nyé­ben rej­tet­te el a lopott pénzt.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy ceg­lé­di férfi, aki­nek mun­ka­he­lye, állan­dó jöve­del­me nincs. 2019. októ­ber 13-án dél körül itta­san talál­ko­zott két isme­rő­sé­vel egy ceg­lé­di bolt előtt.

A férfi ciga­ret­tát kért az egyik isme­rő­sé­től, a bűn­ügy sér­tett­jé­től. A gya­nú­sí­tott átölel­te a sér­tet­tet, köz­ben a sér­tett váll­tás­ká­já­ból kimar­kol­ta az isme­rő­se pén­zét, össze­sen 42.500 forin­tot. Ezután a bolt­tal szem­ben lévő ház redő­nye mögé rej­tet­te a pénzt.

A sér­tett ész­re­vet­te, hogy a gya­nú­sí­tott elvet­te a pén­zét, amit a férfi taga­dott. A lopott pénzt nem talál­ták. Rend­őrt hív­tak, akik elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vet­ték a fér­fit. A jár­őrök meg­ta­lál­ták a rej­tek­he­lyet és a lopott pénzt.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban, két nap alatt bíró­ság elé állí­tot­ta a lopás vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tott  fér­fit. A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság 90 nap elzá­rás­ra ítél­te a vád­lot­tat.