Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Régészeti leletet loptak - vádemelés fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik egy esz­ter­go­mi múze­um rak­tá­rá­ból régé­sze­ti lele­te­ket is lop­tak.

A vád­irat sze­rint két férfi 2019. októ­ber ele­jén egy esz­ter­go­mi múze­um rak­tár­he­lyi­sé­gé­be beha­tolt úgy, hogy egy lakat­pán­tot eltá­vo­lí­tot­tak, és egy üve­ges ajtót egyi­kük berú­gott.

A rak­tár­ból régé­sze­ti lele­te­ket, és azok táro­lá­sá­ra szol­gá­ló polc­rend­sze­re­ket lop­tak össze­sen 287.452,- Ft érték­ben.

Az esz­ter­go­mi rend­őrök a régé­sze­ti lele­te­ket és a pol­cok egy részét az elkö­ve­tők­től lefog­lal­ták, így a lopás­sal oko­zott kár­ból 125.382,- Ft meg­té­rült. A le nem fog­lalt pol­co­kat az egyik elkö­ve­tő érté­ke­sí­tet­te.

A vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az egyik fér­fit  vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, a másik fér­fit elzá­rás­ra ítél­je.