Főoldal » Hírek » Régi szerelme nem nyitott ajtót, ezért megdobálta a házát - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki volt sze­rel­me házá­nál garázdálkodott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. decem­ber 6-án, késő este, a gyer­mek­ko­ri sze­rel­me, egy cigán­di nő csa­lá­di házá­hoz ment, ahol kia­bál­ni kez­dett az asszony­nak. Mivel a nő nem rea­gált, a férfi trá­gár módon szi­dal­maz­ni kezd­te őt és fel­szó­lí­tot­ta, hogy men­jen ki a lakás­ból, mert úgyis az övé lesz. Miu­tán a nő a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, a fel­dü­hö­dött vád­lott a nála lévő tojás nagy­sá­gú kövek­kel dobál­ni kezd­te a ház lehú­zott redő­nyét, mely­nek követ­kez­té­ben a redőny és a mögöt­te lévő ablak is betört. A vád­lott agresszív maga­tar­tá­sá­val csak azt köve­tő­en hagyott fel, miu­tán a szom­szé­dok által érte­sí­tett rend­őrök a hely­szín­re érkeztek

A férfi a cse­lek­mé­nyé­vel 25.000 forint kárt okozott.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az azt ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Sátor­al­ja­új­he­lyi Járásbíróságnak.