Főoldal » Archív » Régiség kereskedőnek adta el a kifosztással megszerzett ékszert – gyorsított eljárásban ítélték el

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy 24 éves fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt egy utcán fekvő, erő­sen ittas nő ujjá­ról lehúz­ta a gyű­rű­jét, amit ezután egy régi­ség keres­ke­dő­nek adott el. Első­fo­kon 2 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te őt a bíróság.

A tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2018. augusz­tus 3-án, nap­pal a XXI. kerü­let­ben fel­fi­gyelt az egyik jár­dán fekvő, erő­sen ittas, és ebből adó­dó­an véde­ke­zés­re kép­te­len álla­pot­ban lévő nőre. A férfi kiszállt az autó­já­ból, oda­lé­pett a nőhöz, majd kihasz­nál­va a véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát, lehúz­ta az ujjá­ról a mint­egy 5.000 forin­tot érő gyű­rűt. Ezután vissza­ült az autó­ba, ami­vel siet­ve elhagy­ta a helyszínt.

A vád­lott a sér­tett gyű­rű­jét 1.500 forin­tért elad­ta egy régi­ség kereskedőnek.

Egy szem­ta­nú által adott sze­mély­le­írás alap­ján a rend­őrök a vád­lot­tat rövid időn belül elfogták.

A Buda­pes­ti XXI. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság által tel­je­sí­tett nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fit a ma gyor­sí­tott eljá­rás­ban, a gya­nú­sí­tás­tól szá­mí­tott egy hóna­pon belül bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét, és ezért őt kifosz­tás bűn­tet­te miatt 2 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, egy­út­tal meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let nem jogerős.