Főoldal » Hírek » Régiségeket kínált eladásra a csaló - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtközleménye

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség négy rend­be­li csa­lás­sal vádol egy fér­fit, aki az egyik közös­sé­gi médi­ás felü­let külön­bö­ző cso­port­ja­i­ban rend­sze­re­sen kínált eladás­ra külön­bö­ző érték­tár­gya­kat, régi­sé­ge­ket, melyek­kel nem rendelkezett.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 34 éves férfi a vásár­lói meg­té­vesz­té­sé­hez külön­bö­ző fény­ké­pe­ket is fel­hasz­nált. Így fény­ké­pet kül­dött a 100 forin­tos arany emlék­érem­ről, és a világ­há­bo­rús gyűj­te­mé­nyek között hir­de­tett monar­chi­ás tisz­ti bab­mé­rők­ről is, mellyel több sér­tet­tet is téve­dés­be ejtett. A sér­tet­tek­től össze­sen 173.600 forin­tot csalt ki.

A vád­lott a cse­lek­mé­nye­ket beis­mer­te. Vele szem­ben négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A z ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Sop­ro­ni Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.