Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendbontás a Magyarország - Portugália meccsen - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 33 éves por­tu­gál fér­fi­val szem­ben, aki 2021 júni­u­sá­ban, a Pus­kás Aréna sta­di­on­ban meg­ren­de­zett labdarúgó-mérkőzésen, a por­tu­gá­lok gólja után beug­rott a pálya nézők­től elzárt terü­le­té­re, és futni kez­dett a por­tu­gál játé­ko­sok felé.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. júni­us 15-én a XIV. kerü­let, Pus­kás Aréna sta­di­on­ban néző­ként vett részt a lab­da­rú­gó Európa-bajnokság kere­té­ben meg­ren­de­zett Magyar­or­szág – Por­tu­gá­lia fut­ball­mér­kő­zé­sen. A vád­lott az egyik szur­ko­lói szek­tor első sorá­ban tar­tóz­ko­dott, ami­kor a mér­kő­zés máso­dik fél­ide­jé­ben – a por­tu­gál csa­pat gólja után – fel­állt a lelá­tót a pályá­tól elvá­lasz­tó kor­don tete­jé­re, majd beug­rott a pálya nézők­től elzárt területére.

A férfi ezután a pályán tar­tóz­ko­dó por­tu­gál játé­ko­sok felé futott, azon­ban a sta­di­on biz­ton­sá­gi szol­gá­la­tá­nak mun­ka­tár­sai őt ebben meg­aka­dá­lyoz­ták és a pályá­ról kivezették.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a kül­föl­di fér­fit sport­ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett rend­bon­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá hatá­ro­zott időre tilt­sa el az Euró­pai Labdarúgó-szövetség által ren­de­zett sport­ren­dez­vé­nyek látogatásától.

A fel­vé­te­len a rend­bon­tás látható.