Főoldal » Archív » Rendőr is érintett a lejárt szavatosságú élelmiszerek nagyüzemi szintű átcsomagolásában és átcímkézésében - videóval

A Pest­vi­dé­ki Nyo­mo­zó Ügyész­ség a NAV, a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség bra­vú­ro­san össze­han­golt akci­ó­ja kere­té­ben derült fény egy lejárt sza­va­tos­sá­gú élel­mi­szer átcso­ma­go­lá­sá­val fog­lal­ko­zó szer­ve­zet műkö­dé­sé­re Pest megyé­ben, mely­ben egy rend­őr is gyanúsított.

A TEK fel­vé­te­le: http://www.tek.gov.hu/video/media382.mpg

 A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.03.17.