Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendőr sérült meg az ittas sofőr által okozott balesetben – képpel – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy ötve­nes éve­i­ben járó sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, aki egész napos ita­lo­zást köve­tő­en volán mögé ült és bal­ese­tet okozott.

A vád­irat sze­rint a veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző férfi 2023. szep­tem­ber 29-én nagy mennyi­sé­gű sze­szes­italt fogyasz­tott el egy presszó­ban, majd az éjsza­kai órák­ban haza akar­ta szál­lí­ta­ni isme­rő­sét, ezért súlyo­san ittas álla­pot­ban volán mögé ült. A 21. számú főúton talál­ha­tó keresz­te­ző­dést las­san, bizony­ta­lan úttar­tás­sal köze­lí­tet­te meg, kanya­ro­dá­si szán­dé­kát irány­jel­ző hasz­ná­la­tá­val jelezte.

Ekkor érke­zett szem­ből szol­gá­la­ti autó­já­val két rend­őr. A rend­őr­au­tó veze­tő­je a vád­lott bizony­ta­lan és lassú hala­dá­sa miatt meg­kü­lön­böz­te­tő fény­jel­zést hasz­nál­va a jármű mel­lett meg­áll­va fel­szó­lí­tot­ta, hogy áll­jon félre. Ekkor az ittas férfi erő­tel­jes gázt adva hir­te­len fél­re­rán­tot­ta a kor­mányt és az autó­ja bal olda­lá­val neki­üt­kö­zött a rend­őr­sé­gi gép­jár­mű­nek, majd meg­ál­lás nél­kül tovább­haj­tott még pár száz métert. A bal­eset követ­kez­té­ben a rend­őr­au­tó veze­tő­jé­nek könnyű sérü­lé­sei keletkeztek.

A vét­kes sofőr cse­lek­mé­nyé­vel meg­szeg­te a KRESZ több, köz­úti köz­le­ke­dés­re vonat­ko­zó sza­bá­lyát, ezért a járá­si ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel és segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­té­vel vádol­ta meg, vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.

A képen a rend­őr­sé­gi hely­szí­ni szem­le látható.

A képen a rendőrségi helyszíni szemle látható.