Főoldal » Archív » Rendőrautónak ütközött a migránsokat csempésző férfi

A Tatai Járá­si Ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 24 éves, marok­kói állam­pol­gár­ral szem­ben, aki 6 szír mig­ránst csem­pé­szett, majd az ellen­őr­zés elől mene­kül­ve a rend­őr­au­tó­nak ütközött.

A férfi 2016. júni­us 17-én, Buda­pes­ten a sze­mély­gép­ko­csi­já­ba fel­vett 6 szír állam­pol­gárt azért, hogy őket ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba szál­lít­sa. A fér­fit Tata tér­sé­gé­ben a rend­őrök ellen­őriz­ni akar­ták, azon­ban az elkö­ve­tő a rend­őr­sé­gi jel­zés­re nem állt meg, a tatai lehaj­tó­nál az autó­pá­lyát elhagy­ta, majd a főút­ra érve a kereszt­ben álló rend­őr­au­tó­nak ütkö­zött. Az ember­csem­pész ekkor a gép­ko­csi­ból kiug­rott, azon­ban őt mene­kü­lés köz­ben elfogták.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben a járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.