Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendőrautóval ütközött a jogosítvány nélkül, közlekedésre alkalmatlan gépkocsit vezető férfi – képpel – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki sza­bály­sze­gé­se­i­vel súlyos kime­ne­te­lű bal­ese­tet okozott.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2022 decem­be­ré­ben Öreg­lak felől Len­gyel­tó­ti irá­nyá­ba köz­le­ke­dett az álta­la veze­tett gép­ko­csi­val, mely­ben a jobb olda­li első ülé­sen élet­tár­sa kis­ko­rú fiát szál­lí­tot­ta utas­ként. A vád­lott soha nem ren­del­ke­zett veze­tői enge­déllyel, illet­ve az álta­la veze­tett autó is alkal­mat­lan volt a for­ga­lom­ban tör­té­nő rész­vé­tel­re, mivel – amel­lett, hogy a jármű műsza­ki vizs­gá­val nem ren­del­ke­zett - gumi­ab­ron­csai alkal­mat­la­nok vol­tak a biz­ton­sá­gos közlekedésre.

A vád­lott a hala­dá­sa során nem a téli­es, esős útvi­szo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en vezet­te a jár­mű­vet és egy jobb­ra ívelő útka­nya­ru­lat­ban az autó hátul­ja meg­csú­szott. A férfi hir­te­len ellen­kor­mány­zott, emi­att a jármű meg­pör­dült és átsod­ró­dott a bal olda­li for­gal­mi sávba, ahol egy sza­bá­lyo­san hala­dó rend­őr­sé­gi gép­ko­csi­val fron­tá­li­san ütközött.

A bal­eset­ben a vád­lott biz­ton­sá­got övet nem hasz­ná­ló kis­ko­rú utasa mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got, a rend­őr­sé­gi gép­ko­csi­ban a jobb oldalt elől utazó hiva­tá­sos állo­má­nyú rend­őr súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A rend­őri hely­szí­ni szem­le során készült képen a bal­eset­ben részes gép­ko­csik láthatók.

A képen a balesetben résztvevő járművek láthatók.