Főoldal » Archív » Rendőrkutya fogta el az erdőbe menekülő tolvajt

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állí­tott egy 22 éves Nóg­rád megyei fér­fit, aki egy szó­ra­ko­zó­he­lyen ellop­ta az egyik ven­dég pul­ton hagyott pénz­tár­cá­ját, majd egy bozó­tos­ba mene­kült, ahol a fel­ku­ta­tá­sá­ra indu­ló rend­őrök kutyá­ja talált rá.

A fia­tal férfi 2017. decem­ber 29-én, dél­előtt egy sal­gó­tar­já­ni presszó­ban eltu­laj­do­ní­tot­ta az egyik ven­dég pul­ton felej­tett pénz­tár­cá­ját a benne lévő kész­pénz­zel és okira­tok­kal együtt.

Amint a sér­tett ész­re­vet­te a pénz­tár­ca eltű­né­sét, azt azon­nal jelez­te a törzs­ven­dé­gek­nek, akik rájöt­tek, hogy a lopást bizo­nyá­ra a nem­rég távo­zó vád­lott követ­te el, ezért ket­ten a kere­sé­sé­re indul­tak. A köze­li busz­meg­ál­ló­ban lát­ták meg a fér­fit, aki ész­re­vet­te őket, futás­nak eredt és a köze­li erdős terü­let­re menekült.

A sér­tett idő­köz­ben érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik egy nyom­kö­ve­tő kutyá­val együtt érkez­tek a hely­szín­re. A kutya segít­sé­gé­vel az erdős terü­le­ten, egy bok­ros részen, a föl­dön meg­búj­va talál­tak rá az elkö­ve­tő­re, akit elfog­tak, nála az ello­pott dol­go­kat meg­ta­lál­ták, azo­kat a sér­tett­nek visszaadták.

A vád­lot­tat az ügyész­ség, a tör­tén­tek után húsz nap­pal, a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a több­szö­rö­sen bün­te­tett vád­lott bűnös­sé­gét és őt egy év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság ked­vez­mé­nyé­ből, vala­mint egy évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A bíró­ság elren­del­te a vele szem­ben koráb­ban kisza­bott, de fel­füg­gesz­tett egy év négy hónap sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát és meg­szün­tet­te a koráb­bi két fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sát is, így azok hát­ra­lé­vő részét is le kell töltenie.

Az íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, mert az ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.