Főoldal » Archív » Rendőrnek adta ki magát a csaló férfi

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki azzal csalt ki több mint 2.5 mil­lió forin­tot, hogy töb­bek előtt rend­őr­nek mond­ta magát. 

A 31 éves férfi azzal az állí­tás­sal csap­ta be a sér­tet­te­ket, hogy ő is és az édes­ap­ja is a rend­őr­sé­gen dol­goz­nak. Ennek alá­tá­masz­tá­sá­ra egy iga­zol­ványt is muta­tott a sér­tet­tek­nek, utalt arra is, hogy a déli határ­sza­ka­szon tel­je­sít szol­gá­la­tot, vala­mint inter­ne­tes alkal­ma­zá­sá­nak adat­lap­ján egyen­ru­hás képe­ket helye­zett el magáról.

A sike­res meg­té­vesz­té­se­ket köve­tő­en azt ígér­te a sér­tet­tek­nek, hogy ked­ve­ző áron segít nekik hoz­zá­jut­ni a rend­őr­ség­től kise­lej­te­zett, árve­rés, vagy bezú­zás előtt álló gép­ko­csik­hoz (150.000 Ft/db) és teher­au­tók­hoz (1.000.000 Ft/db). A vád­lott a jár­mű­vek vétel­árán kívül pénzt kért továb­bá átíra­tá­si költ­sé­gek­re is.

Az elkö­ve­tő össze­sen négy jármű ígé­re­té­vel a két győri sér­tett­nek több mint 2.5 mil­lió forint kárt oko­zott. A rend­őr­ség állo­má­nyá­ba egyéb­iránt sosem tartozott.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt minő­sí­tett csa­lá­sok­kal vádol­ja. A bün­te­té­si tétel hét és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.