Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Rendőrnek adta ki magát, majd egy vascsővel megverte és kirabolta a volt zárkatársa édesanyját – vádemelés

Esti órák­ban, magát rend­őr­nek kiad­va ment az idős­ko­rú sér­tett­hez, ezután vas­cső­vel támadt rá, és kira­bol­ta; a Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen.

A vád­irat sze­rint egy 40 éves férfi koráb­ban egy zár­ká­ban ült a sér­tett fiá­val, aki­ről tudta, hogy az édes­any­já­val együtt lakik, mivel egy idő­ben a vád­lott is ugyan­azon a kör­nyé­ken lakott. A férfi, a sza­ba­du­lá­sa után, 2018. feb­ru­ár 24-én meg­tud­ta, hogy a sér­tett fia már nem él.

A vád­lott még ugyan­ezen a napon, a késő esti órák­ban – erő­sen ittas álla­pot­ban – a sér­tett XXII. kerü­le­ti címé­re ment, és beko­po­gott. Az idős­ko­rú sér­tett a zárt ajtó mögül meg­kér­dez­te ki az, mire a férfi azt vála­szol­ta, hogy rend­őr, aki a sér­tett fiá­ról kérne ada­to­kat. Erre figye­lem­mel az asszony az ajtót rés­nyi­re kinyi­tot­ta. A férfi ekkor belök­te az ajtót, és a kezé­be vett vas­rúd­dal a sér­tet­tet több­ször fejbe verte, és azután is foly­tat­ta a bán­tal­ma­zást, hogy az asszony elesett.

A vád­lott a verés­sel fel­hagy­va azt mond­ta a sér­tett­nek, hogy a fiá­val együtt ült a bör­tön­ben, aki tar­to­zik neki fél­mil­lió forint­tal, ezért pénzt köve­telt tőle. A sér­tett azt mond­ta a fér­fi­nak, hogy nincs pénze, ezért a vád­lott rálé­pett a mell­ka­sá­ra és rész­ben a nya­ká­ra, miköz­ben élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te, és ismét pénzt köve­telt. A fenye­ge­té­sek és bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra a sér­tett elárul­ta a vád­lott­nak, hogy hol van a pénz­tár­cá­ja. A férfi, miu­tán meg­sze­rez­te a pénzt, elhagy­ta a lakást, a magá­ra hagyott asszony tele­fo­non hívott segít­sé­get. A rend­őr­ség a fér­fit néhány órán belül, az eltu­laj­do­ní­tott összeg­gel együtt elfog­ta, és őri­zet­be vette.

A sér­tett súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és fenn­állt az élet­ve­szé­lyes sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek valós veszélye.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben több­szö­rö­sen minő­sí­tett – fel­fegy­ver­kez­ve és idős­ko­rú sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett – rab­lás bűn­tet­te, és élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

Jelen ügy­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel, a vád­lot­tal szem­ben akár 15 év sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa is lehetséges.

A férfi letar­tóz­ta­tás­ban van.