Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Rendőrök elől menekülve szenvedett balesetet a bolgár embercsempész - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te egy 35 éves bol­gár férfi  letar­tóz­ta­tá­sát, aki hat mene­kült­tel autó­já­ban a határ felé tart­va szen­ve­dett bal­ese­tet Balas­sa­gyar­ma­ton. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bol­gár férfi 2022. októ­ber 6-án haj­nal­ban egy német honos­sá­gú autó­val hat, érvé­nyes úti okmánnyal nem ren­del­ke­ző indi­ai, illet­ve pakisz­tá­ni állam­pol­gárt szál­lí­tott a szlo­vák határ irá­nyá­ba. A rend­őrük a fér­fi­val több­ször is intéz­ked­ni akar­tak, aki azon­ban a rend­őri jel­zés elle­né­re nagy sebes­ség­gel mene­kült, végül a Balas­sa­gyar­ma­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság épü­le­te előtt egy tra­fó­ál­lo­más­nak ütközött.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a bol­gár férfi Magyar­or­szág déli hatá­rá­nál, egy erdős terü­le­ten vette fel a mene­kül­te­ket, hár­mu­kat az autó utas­te­ré­be ültet­te, míg továb­bi három sze­mélyt az autó cso­mag­tar­tó­já­ban szál­lí­tott a határ felé. A cso­mag­tér­ben órá­kon át, össze­zsú­fol­va, meg­fe­le­lő szel­lő­zés nél­kül, a tel­jes út alatt mind­össze­sen fél liter vizet biz­to­sít­va szál­lí­tot­ta a mene­kül­te­ket, akik­nek ezzel testi és lelki gyöt­rel­met okozott.

A férfi ter­hé­re a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te róha­tó, mely öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a – komoly tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő, magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­ző – bol­gár férfi jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a nyo­mo­zá­si bíró elrendelt.