Főoldal » Hírek » Rendőrök elől menekülve szerezte vissza gyerekeit, baleset lett a vége - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki édes­any­juk­tól erő­szak­kal vette vissza lát­ha­tá­son lévő kis­ko­rú gyermekeit.

A vád sze­rint a vád­lott és élet­tár­sa kap­cso­la­tá­nak meg­sza­ka­dá­sát köve­tő­en a 6 és 3 éves lánya­ik fel­ügyel­tét a bíró­ság az apjuk­nak ítél­te. A gye­re­kek­kel az édes­any­juk a gyer­mek­jó­lé­ti szol­gá­lat­nál biz­to­sí­tott kap­cso­lat­tar­tá­son találkozhatott.

2019. decem­ber 6. nap­ján egyez­te­tés után lánya­it el elvit­te az édes­any­ja hód­me­ző­vá­sár­he­lyi laká­sá­ba, ahol élt. Más­nap a gye­re­kek­kel együtt azzal hívta fel a fér­fit, hogy a kis­lá­nyok nem akar­nak dél­ben haza­men­ni, vele sze­ret­né­nek marad­ni. A férfi dél­után 3 óra­kor a test­vé­ré­vel meg­je­lent a tár­sas­ház előtt, és volt pár­já­val tele­fo­non vitá­ba keve­red­ve köve­tel­te vissza a gye­re­ke­ket. Miu­tán a lép­cső­ház­ba beju­tot­tak, a lakás ajta­ját ököl­lel ver­ték, majd berúg­ták. Az apa a lánya­it a hóna alá kapva indult kife­lé, fél­re­lök­ve az útból a nagy­ma­mát, aki­nek még a hátá­ba is belerúgott.

A hely­szín­re érke­ző rend­őrök elől mene­kül­ve a gye­re­ke­ket a férfi a hátsó ülés­re ültet­te, oda ő is beszállt, majd test­vé­re a rend­őr­au­tót a füves útpad­kán kike­rül­ve nagy sebes­ség­gel mene­kü­lés­be kez­dett.  A város terü­le­tén 100 km/h, a várost elhagy­va pedig 180-200 km/h sebes­ség­re gyor­sul­va haj­tott, míg egy kör­for­ga­lom­ba érke­ző autó­nak ütkö­zött. A bal­eset során sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a kis­lá­nyo­kat nem gyer­mek­ülés­ben szál­lí­tot­ták, övvel beköt­ve és az idő­já­rás­nak meg­fe­le­lő­en fel­öl­töz­tet­ve sem vol­tak. Az átfá­zott gye­re­ke­ket az intéz­ke­dő rend­őrök takar­ták be takarókkal.

Az ese­mé­nyek a kis­ko­rú­ak­nak súlyos érzel­mi meg­ráz­kód­ta­tást okoz­tak, annak okán is, hogy az ese­tet köve­tő­en a férfi hóna­po­kig nem enged­te őket az édes­any­juk­kal kap­cso­la­tot tartani.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat 2 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel, míg őt és test­vé­rét társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.