Főoldal » Hírek » Rendszámtáblával trükközött a derecskei férfi- a Hajdú-Bihar-Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a saját autó­já­ról lesze­relt rend­szám­mal hozott haza Győr­ből a derecs­kei lakó­he­lyé­re egy sze­mély­gép­ko­csit, majd azt a rend­szám­mal együtt elcse­rél­te egy másik gépjárműre.

A vád­lott tulaj­do­ná­ban volt egy sze­mély­gép­ko­csi, amely érvé­nyes műsza­ki vizs­gá­val ren­del­ke­zett, így a köz­úti köz­le­ke­dés­ben sza­bá­lyo­san részt vehetett.

A derecs­kei férfi 2020. május 27-én Győr­ben meg­vá­sá­rolt egy ugyan­olyan típu­sú, for­ga­lom­ból kivont, ezért rend­szám­mal és for­gal­mi enge­déllyel nem ren­del­ke­ző gép­jár­mű­vet. A vád­lott Győr­ből úgy vezet­te a derecs­kei lakó­he­lyé­re az autót, hogy arra fel­sze­rel­te a tulaj­do­ná­ban lévő gép­jár­mű for­gal­mi rendszámtábláit.

Ezt köve­tő­en a férfi az inter­ne­ten 2020. júni­us 1-jén elcse­rél­te egy más típu­sú gépjárművel.

A gép­ko­csit csere útján meg­vá­sár­ló fér­fit 2020. júni­us 7-én a dél­utá­ni órák­ban a rend­őr­ség iga­zol­tat­ta, amely során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az autón sze­rep­lő rend­szám egy másik alváz­szá­mú gép­ko­csi­hoz tartozik.

A Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság az álta­la lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során a for­gal­mi rend­szám­táb­lá­kat a lefog­la­lás meg­szün­te­té­se után meg­küld­te az azt kiadó hatóságnak.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen a Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.