Főoldal » Hírek » Rendszeresen bántalmazta az édesanyját - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly leg­alább négy alka­lom­mal támadt az idős sértettre.

A vád­irat sze­rint a vád­lott nem sok­kal a vád­be­li ese­mé­nyek előtt, válá­sa után köl­tö­zött vissza az egyik megye­be­li falu­ban lakó édes­any­já­hoz. A férfi mun­kát nem vál­lalt, rend­sze­re­sen alko­holt fogyasz­tott és folya­ma­to­san köl­csön kért a sér­tet­től, melyek miatt köz­tük a viszony meg­rom­lott, állan­dó­ak vol­tak a veszekedések.

A vád­lott 2020 augusz­tu­sá­ban – mivel a sér­tett nem adott neki kéré­se elle­né­re sem köl­csön – az édes­any­ját a hajá­nál fogva a fotel­ből fel­rán­gat­ta, a fal­hoz húzta, majd a sér­tett fejét több­ször a falba verte. Ezután 2020 októ­be­ré­ben hason­ló okok miatt két alka­lom­mal is a vád­lott a fotel­ben ülő sér­tett­re támadt, foj­to­gat­ta, majd fejen ütöt­te a vita során.

Leg­utóbb 2020 novem­be­ré­ben bán­tal­maz­ta a vád­lott az édes­any­ját, ami­kor is a sér­tett fel­ve­tet­te, hogy köl­töz­zön el, mire vála­szul a férfi a hajá­nál fogva rán­gat­ni kezdte.

A sér­tett min­den alka­lom­mal 8 napon gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A járá­si ügyész­ség a sér­tett kap­csán elren­delt távol­tar­tás hatá­lya alatt álló fér­fit testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Szen­te­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.