Főoldal » Hírek » Rendszeresen bántalmazta élettársát gyermekeik előtt az alkoholfüggő férfi - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a 36 éves fér­fi­val szem­ben, aki hóna­po­kon át bán­tal­maz­ta kis­ko­rú gyer­me­kei édes­any­ját a gye­re­kek jelen­lé­té­ben egy Nagy­atád köze­li településen.

A vád­lott 15 éve élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a sér­tet­tel, amely­ből két gyer­me­kük szü­le­tett 2011-ben, majd 2016-ban. A férfi azon­ban egyre több alko­holt fogyasz­tott, füg­gő­sé­ge és fél­té­keny­sé­ge miatt ott­hon agresszív és erő­sza­kos lett, 2019 nya­rá­tól pedig rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta élettársát.

A vád­lott a 3 és 8 éves sér­tet­tek előtt havon­ta leg­alább egy alka­lom­mal úgy ütle­gel­te a nőt, hogy 8 napon belü­li sérü­lé­sei kelet­kez­tek, miköz­ben kia­bál­va szi­dal­maz­ta és becsmérelte.

2020 feb­ru­ár­já­ban a férfi addig ütöt­te egy part­vis­sal a félel­mé­ben az ágyon (1. kép) össze­húz­va fekvő asszonyt, amíg el nem tört az esz­köz nyele (2. kép).

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást és szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­sét indítványozta.

A fel­hasz­nált fény­ké­pe­ket a nagy­atá­di rend­őrök a szem­le során készítették.