Főoldal » Archív » Rendszeresen megrövidítette munkáltatóját egy gazdasági vezető

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te, vala­mint foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az egyik veszp­ré­mi szék­he­lyű rész­vény­tár­sa­ság volt gaz­da­sá­gi veze­tő­jé­vel szem­ben, aki 2011 októ­be­ré­től 2014. decem­ber végé­ig több mint 69 mil­lió forin­tot tulaj­do­ní­tott el a munkáltatójától.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye