Főoldal » Archív » Rendszeresen verte az élettársát - eredményes vádemelés

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt benyúj­tott vád­ira­ta alap­ján köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te a bíró­ság azt a fér­fit, aki rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, egy alka­lom­mal azért, mert a nő nem akart vele sze­ret­kez­ni. 

A vád­eme­lés­ről a https://ugyeszseg.hu/kapcsolati-eroszak-buntette-miatt-vademeles/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt az ügyészség.

A vád­irat sze­rint a férfi és a nő 2017. júli­u­sá­tól 2019. októ­ber 22. nap­já­ig élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek Tata­bá­nyán. Ők 2019. már­ci­us 13. nap­ján 18 óra­kor egy pék­ség előtt talál­koz­tak, és a sér­tett a vád­lott ittas álla­po­tát látva nem enged­te meg, hogy haza­men­jen vele. Ekkor a vád­lott szi­dal­maz­ta a nőt, a kar­ját meg­ra­gad­ta és rán­gat­ta, hogy men­je­nek együtt haza. A sér­tett tele­fo­non pró­bált segít­sé­get kérni, majd kia­bál­ni kez­dett és járó­ke­lők siet­tek segít­sé­gé­re, amely után a férfi elsza­ladt a helyszínről.

A férfi  2019. júni­u­sá­ban a tata­bá­nyai ott­ho­nuk­ban sze­ret­kez­ni kívánt a pár­já­val, aki vissza­uta­sí­tot­ta a köze­le­dé­sét. A férfi ekkor meg­fog­ta a sér­tett mind­két csuk­ló­ját és hát­ra­lök­te őt. A lökés követ­kez­té­ben a nő az erkély ajtó üve­ge­zett részé­nek esett, ami kitö­rött. 2019. júni­us hó végén a tata­bá­nyai ott­ho­nuk­ban vita köz­ben a sér­tet­tet a vád­lott több alka­lom­mal kisebb erő­vel, ököl­lel és tenyér­rel meg­ütöt­te, az ágyra lökte, és rövid időre egy pár­nát nyo­mott az arcá­ra. A nőnek a bán­tal­ma­zá­sok miatt sérü­lé­se nem keletkezett.

Az ügyész­ség­nek a vád­irat­ban írt indít­vá­nya alap­ján a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben 312 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te a vádlottat.