Főoldal » Archív » Rendszeresen vezetett kábítószertől bódultan a győri férfi

2017 ápri­li­sa és augusz­tu­sa között négy alka­lom­mal is kábí­tó­szer­től bódult álla­pot­ban veze­tett az a győri férfi, akit az ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol.

A har­minc­öt éves férfi a Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint 2017-ben öt hónap alatt négy­szer veze­tett autót Győr­ben kábí­tó­szer­től befo­lyá­solt álla­pot­ban, és ebből három alka­lom­mal tar­tott is magá­nál kábítószert.

Cse­lek­mé­nye­it az egy hónap­pal koráb­ban ugyan­csak bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt kisza­bott jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt való­sí­tot­ta meg, veze­tői enge­dély nélkül.

A ter­hel­tet koráb­ban a bíró­ság – más bűn­cse­lek­mé­nyek mel­lett – már elma­rasz­tal­ta köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt is. Jelen­leg továb­bi hat bün­te­tő­el­já­rás van vele szem­ben folya­mat­ban, melyek közül több eljá­rás­nak a tár­gya kábí­tó­szer birtoklása.

A vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és – egye­bek mel­lett – arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a több mint egy­mil­lió forin­tos bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.