Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Rendszeresen zaklatta és állítólagos tartozását követelte volt barátnőjétől- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te, garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki sza­kí­tá­su­kat köve­tő­en volt barát­nő­jét rend­sze­re­sen zak­lat­ta és állí­tó­la­gos tar­to­zá­sát erő­szak­kal pró­bál­ta behaj­ta­ni rajta.

A vád sze­rint a kis­szál­lá­si férfi – az ügy vád­lott­ja – és a sér­tett nő konf­lik­tu­sok­kal ter­helt sze­rel­mi viszo­nya több­szö­ri sza­kí­tást köve­tő­en 2019 decem­be­ré­ben vég­le­ge­sen meg­sza­kadt. A rend­sze­re­sen dur­ván, agresszí­van fel­lé­pő vád­lott össze­ve­szé­se­i­ket köve­tő­en egy állí­tó­la­gos köl­csön­re hivat­koz­va több­ször bán­tal­maz­ta és fenye­get­te a sér­tet­tet és a 79 ezer forin­tos tar­to­zás meg­adá­sát köve­tel­te tőle.

A vád­lott 2019. augusz­tus 2-án éjjel saját házá­nál várta a mun­ká­ból haza­té­rő sér­tet­tet, akit egy­ből szi­dal­maz­ni kez­dett, majd a hajá­nál fogva a föld­re rán­tot­ta, ütle­gel­te és a nya­ká­hoz kést tart­va meg­ölés­sel fenye­get­te. A sér­tett sikol­to­zá­sá­ra az egyik szom­széd fel­éb­redt, ami­nek köszön­he­tő­en a bán­tal­ma­zás véget ért. A vád­lott köz­te­rü­le­ten, éjsza­ka tanú­sí­tott erő­sza­kos maga­tar­tá­sa az azt ész­le­lők­ben ria­dal­mat, félel­met vál­tott ki.

2020. már­ci­us 6-án a nőre és a fiára a kis­szál­lá­si vas­út­ál­lo­má­son támadt rá a férfi, indu­la­to­san a tar­to­zást köve­tel­ve. A fiú az any­ját védel­mez­ve közé­jük állt, ezért az ököl­üté­sek őt érték és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Egy másik alka­lom­mal a szom­széd­asszo­nyá­val beszél­ge­tő sér­tet­től ismét a tar­to­zá­sát köve­tel­te és a kerí­té­sen átnyúl­va halán­té­kon ütöt­te. 2020. ápri­lis 13-án este a vád­lott a sér­tett út szé­lén lerob­bant autó­ját meg­lát­va fel­aján­lot­ta a segít­sé­gét, amit azon­ban a nő eluta­sí­tott. Ezen a férfi nagyon fel­dü­hö­dött, fel­rúg­ta a föl­dön álló ben­zi­nes­kan­nát és ismét a tar­to­zást köve­tel­ve azzal fenye­ge­tő­zött, hogy a nő alá gyújt­ja az autót.

Az ekkor­ra már távol­tar­tás hatá­lya alatt álló vád­lott 2020. júni­us 16-án dél­előtt egy kapu kitá­masz­tó vas­sal ismét rátá­madt az ott­ho­ná­ból távoz­ni készü­lő sér­tett­re, ekkor is a köl­csönt köve­tel­te rajta. A kis­kun­ha­la­si rend­őrök a fér­fit elő­ál­lí­tot­ták és kez­de­mé­nyez­ték a letartóztatását.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság dönt.