Főoldal » Hírek » Rendszeresen zaklatta, személyi szabadságában korlátozta a nőt - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A férfi nem tudta elfo­gad­ni, hogy a nő – ismét – sza­kí­tott vele, ezért rend­sze­re­sen zak­lat­ta, sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­ban kor­lá­toz­ta volt barátnőjét.

A fér­fit sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a bíró­ság koráb­ban három évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta. A pró­ba­idő hatá­lya alatt újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket való­sí­tott meg, ami miatt a Győri Járá­si Ügyész­ség ismé­tel­ten vádat emelt vele szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi idén tavasszal meg­ra­gad­ta a nő nya­kát, elvet­te a kul­csa­it és a tele­fon­ját, majd bezár­ta a nőt a sér­tett győri laká­sá­ba, ahon­nan azt köve­tő­en enged­te ki, hogy a nő bele­egye­zett a vele való talál­ko­zás­ba. Egy hónap­pal később újra meg­je­lent a nő ott­ho­ná­nál, ahon­nan nem enged­te le a sér­tet­tet a mély­ga­rázs­ba. A nő a biz­ton­sá­gi szol­gá­lat érte­sí­té­sé­vel sza­ba­dult szo­rult helyzetéből.

Egy hét­tel később a vád­lott újra meg­vár­ta a nőt a laká­sá­nál, ahol kitép­te a sér­tett kezé­ből a kul­csa­it és a tele­fon­ját, mire a nő elfu­tott a hely­szín­ről. Ekkor a férfi utána kiál­tott, hogy az autó­já­ban talál­ja meg a hol­mi­ját. A nő futva indult az autó­já­hoz, ahol a férfi utol­ér­te, belök­te őt az autó hátsó ülé­sé­re, lezár­ta az ajtó­kat és az autó­val elin­dult a Duna felé azzal fenye­ge­tőz­ve, hogy a Duná­ba hajt. A nőt végül azt köve­tő­en enged­te el, hogy meg­ígér­te, haj­lan­dó a fér­fi­val találkozni.

Mind­eze­ken felül a férfi ebben az idő­szak­ban hall­ga­tó­zott a sér­tett laká­sá­nál, és az ajtót rug­dos­va azt köve­tel­te, a nő mond­ja meg neki, kivel beszél tele­fo­non, ille­tő­leg két hónap alatt több mint 500-szor zak­lat­ta telefonon.

Az ügyész­ség a fér­fit foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­gé­vel és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.