Főoldal » Hírek » Rendszeresen zaklatta volt élettársát egy férfi - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség volt élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki több mint két hóna­pon keresz­tül napi rend­sze­res­ség­gel pró­bál­ta fel­ven­ni a kap­cso­la­tot volt élettársával.

A pár 2014 óta vol­tak élet­tár­sak, kap­cso­la­tuk­ból két közös gyer­me­kük szü­le­tett. A férfi ita­lo­zó élet­mód­ja miatt azon­ban meg­rom­lott köz­tük a kap­cso­lat, gyak­ran vesze­ked­tek, az évek során több­ször sza­kí­tot­tak és külön éltek.

Az élet­tár­si kap­cso­la­tuk 2021. júli­us ele­jén vég­leg meg­sza­kadt, a nő kérte a fér­fit, hogy köl­töz­zön el. Az elkö­ve­tő kiköl­tö­zött, azon­ban nem tudta fel­dol­goz­ni és elfo­gad­ni a sza­kí­tást. A férfi 2021. júli­us 5. nap­já­tól kez­dő­dő­en szep­tem­ber 2. nap­já­ig napi rend­sze­res­ség­gel meg­je­lent a sér­tett lakó­he­lyén a nap­pa­li és az éjsza­kai órák­ban is. A férfi álta­lá­ban itta­san ment a nő laká­sá­ra, a bejá­ra­ti ajtón folya­ma­to­san kopog­ta­tott, azt ütöt­te, illet­ve kapar­ta azért, hogy a sér­tett szóba áll­jon vele illet­ve, hogy ezzel is a min­den­na­pi élet­vi­te­lé­be beavat­koz­zon. Gyak­ran elő­for­dult az is, hogy a lép­cső­ház­ból beki­a­bált a lakás­ba, trá­gár sza­va­kat hasz­nált, amely a sér­tett­ben és a vele élő két kis­ko­rú gyer­me­ké­ben félel­met kel­tett. A fenti idő­szak­ban a nő laká­sá­nál több­ször tör­tént rend­őri intéz­ke­dés is a fér­fi­val szemben.

A sér­tett a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során kérte a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­ség­re voná­sát zak­la­tás vét­sé­ge miatt.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő férfi ellen volt élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban a vád­lot­tal szem­ben hosszabb tar­tal­mú fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.