Főoldal » Hírek » Rengeteg szemetet halmozott fel - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 8 éven keresz­tül enge­dély nél­kül gyűj­tött és tárolt hul­la­dé­kot egy megye­be­li kis­te­le­pü­lé­sen lévő ingatlanon.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2012-től kezd­ve rend­sze­re­sen gyűj­tött be mások­tól külön­bö­ző lomo­kat. Az évek alatt 200 m2 terü­le­ten és kb. 90 m3 mennyi­ség­ben hal­mo­zott fel gumi­ab­ron­cso­kat, autó­al­kat­ré­sze­ket, hűtőszekrény-vázakat, műanyag és ház­tar­tá­si hul­la­dé­ko­kat, vil­lany­sze­re­lé­si anya­go­kat, vas­ágya­kat, hul­lám­le­me­ze­ket. A hul­la­dék – össze­té­te­le és mennyi­sé­ge foly­tán – alkal­mas volt a talaj és a növény­zet veszélyeztetésére.

A férfi sem­mi­lyen hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, jól­le­het a jog­sza­bály sze­rint hul­la­dé­kot más­tól átven­ni, gyűj­te­ni csak hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás­ra fel­jo­go­sí­tó enge­dély bir­to­ká­ban lehet.

A vád­lot­tat járá­si ügyész­ség hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádolja.

A ter­helt bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.