Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Részeg ámokfutás a tassi sportcsarnok előtt Bács-Kiskun Megyében

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 21 éves tassi férfi ellen, aki 2016. feb­ru­ár 6-án este Tas­son erő­sen ittas álla­pot­ban több fér­fit pro­vo­kált és bán­tal­ma­zott, egyi­kü­ket pedig ki is fosztotta.

 Az erő­sen ittas férfi 2016. feb­ru­ár 6-án este Tas­son a sport­csar­nok­ba készült egy ren­dez­vény­re. Útköz­ben össze­ta­lál­ko­zott egy régi isme­rő­sé­vel és köte­ked­ni kez­dett vele. Rátá­madt az isme­rős fér­fi­re és ököl­lel több­ször meg­ütöt­te az arcát, ami miatt a férfi a föld­re került. A vád­lott a föl­dön fekvő fér­fit test­szer­te több­ször meg­rúg­ta, majd ráfe­küdt és a puló­ve­rét a fejé­re húzva ütöt­te a sér­tett fejét. Ezután még ki is fosz­tot­ta az össze­vert fér­fit: elvet­te tőle a 2.000 forint érté­kű felsőjét.

A vád­lott ezután is tovább ita­lo­zott, ami­től még része­gebb lett. A csar­nok­hoz érve a ren­de­zők az ittas­sá­ga miatt nem enged­ték be. A vád­lott dühé­ben a csar­nok előtt lévő embe­rek­kel kez­dett köte­ked­ni. Az egyik férfi csi­tí­ta­ni kezd­te, mire a vád­lott bele­kö­tött. Dula­kod­ni kezd­tek, majd a vád­lott egy törött sörös­üveg­gel meg akar­ta szúr­ni a fér­fit, de a sér­tett az arca elé kapta a bal kezét, ezért az üveg a kezét sér­tet­te fel.

A vád­lott táma­dá­sát ész­lel­te egy másik férfi is, aki a sér­tett elé lépett, ezért a törött üveg­gel hado­ná­szó vád­lott a kabát­ját vágta meg. A vád­lott ezután is foly­tat­ta a garáz­da maga­tar­tást, egy faka­ró­val fenye­ge­tő­zött, végül a hely­szín­re érke­ző rend­őrök fékez­ték meg.

A két bán­tal­ma­zott férfi 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, egyi­kük ese­té­ben súlyo­sabb sérü­lé­sek is kiala­kul­hat­tak volna.

A jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­ke­ző, bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit a járá­si ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­tén kívül kifosz­tás bűn­tet­té­vel, könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Kecs­ke­mét, 2016. szep­tem­ber 28. napján

Dr. Náná­si László

főügyész

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye