Főoldal » Hírek » Részeg férfiak verekedtek össze az utcán - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik ittas álla­pot­ban ütöt­ték, rúg­ták egy­mást az utcán. 

A vád­irat sze­rint az első- és har­mad­ren­dű vád­lott 2019. októ­ber 30-án, 19 óra körül, Keszt­öl­cön, az utcán, az egyik pad­nál isme­rő­se­ik­kel ita­loz­tak, ami­kor ittas álla­pot­ban arra sétált a másod­ren­dű vád­lott egy fér­fi­val. A pad­hoz érve a másod­ren­dű vád­lott össze­szó­lal­ko­zott a pad­nál lévő egyik fér­fi­val, majd két­szer, ököl­lel meg­ütöt­te őt, aki ettől a föld­re esett. Ezután a másod­ren­dű vád­lott oda­lé­pett a padon ülő első­ren­dű vád­lott­hoz, aki a másod­ren­dű vád­lott felé rúgott, majd a fér­fi­ak össze­ve­re­ked­tek. A bán­tal­ma­zás­ba bekap­cso­ló­dott a har­mad­ren­dű vád­lott és a tár­sa­ság­ban lévő többi férfi is, köl­csö­nö­sen rúg­ták, ütöt­ték egymást.

A Doro­gi Rend­őr­ka­pi­tány­ság Bűn­ügyi Osz­tá­lya által lezárt nyo­mo­zást köve­tő­en benyúj­tott vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a három vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben, fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.