Főoldal » Hírek » Részegen, bedrogozva okozott halálos balesetet - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint 2019 már­ci­u­sá­ban a sebes­ség­ha­tárt több­szö­rö­sen túl­lép­ve oko­zott halá­los bal­ese­tet Sze­ged belterületén.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. már­ci­us 30-án, rövid­del éjfél köz­le­ke­dett Sze­ged bel­te­rü­le­tén úgy, hogy előt­te sze­szes­italt, ille­tő­leg kábí­tó­szert fogyasz­tott. Az alko­hol és a kábí­tó­szer együt­tes jelen­lé­te a vád­lott szer­ve­ze­té­ben olyan egy­más hatá­sát jelen­tő­sen foko­zó befo­lyá­solt­sá­got ala­kí­tott ki, amely súlyo­san ron­tot­ta a vád­lott gép­jár­mű­ve­ze­tés­re alkal­mas­sá­gát. A vád­lott ezen túl a meg­en­ge­dett sebes­ség­ha­tárt is jelen­tő­sen túl­lép­te, mint­egy 110-115 km/h sebes­ség­gel közlekedett.

A vád­lott az alko­hol és a kábí­tó­szer fogyasz­tá­sá­ból, vala­mint az enge­dé­lye­zett sebes­ség jelen­tős túl­lé­pé­sé­ből adó­dó­an nem ész­lel­te a rész­ben az úttes­ten, rész­ben az útpad­kán par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi mel­lett álló sér­tet­tet, akit féke­zés nél­kül elütött. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen azon­nal éle­tét vesz­tet­te. A sér­tett holt­tes­tét az elütés helyé­től mint­egy 30 méter­re talál­ták meg.

A vád­lott az ütkö­zés után a hely­szí­nen nem állt meg, nem nyúj­tott tőle elvár­ha­tó segít­sé­get az álta­la oko­zott bal­eset­ben meg­sé­rült sér­tett­nek, hanem tovább haladt. Ott­ho­ná­ba távoz­va a vád­lott a bal­eset­ben meg­ron­gá­ló­dott gép­ko­csit meg­pró­bál­ta elrej­te­ni úgy, hogy mögé egy után­fu­tót kap­csolt, ille­tő­leg a sérült jobb olda­la mellé egy kerék­párt helye­zett, csomagokkal.

A vád­lott a gép­jár­mű­ve­ze­tés­re egyéb­ként egész­ség­ügyi szem­pont­ból alkalmatlan.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat halált okozó, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­té­vel vádolja.

Az eljá­rás koráb­bi sza­ka­szá­ban letar­tóz­ta­tás­ban, a vád­eme­lés­kor bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­ványt tett arra, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűnös­sé­gét beis­me­ri, akkor vele szem­ben a bíró­ság 6 év bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és ugyan­ilyen idő­tar­tam­ban tilt­sa el a köz­ügyek­től, vala­mint a köz­úti járművezetéstől.