Főoldal » Archív » Részegen érkezett a tárgyalásra az ittas járművezetéssel megvádolt férfi

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki része­gen jelent meg a bíró­sá­gi tár­gya­lá­son, majd fél órá­val később ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt vette őri­zet­be a rendőrség.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­já­val szem­ben ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt indult bün­te­tő­el­já­rás, amely ered­mé­nye­ként az ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta. A gya­nú­sí­tott a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­sá­gon azon­ban része­gen jelent meg a tár­gya­lá­son. A járás­bí­ró­ság ezért kihív­ta a Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrét, aki légalkohol-mérő készü­lék­kel meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a férfi való­ban ivott. Emi­att a bíró­ság a gya­nú­sí­tot­tat elbo­csá­tot­ta a tárgyalásról.

A férfi a bíró­ság épü­le­té­ből elment, azon­ban fél órá­val később már ismét gép­ko­csi­já­val köz­le­ke­dett Ceg­lé­den. Ennek során köz­úti ellen­őr­zés alá vonta a rend­őr­ség. Az ellen­őr­zést végző rend­őrök ész­lel­ték ittas­sá­gát, ezért elő­ál­lí­tot­ták a rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, majd ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt őri­zet­be vették.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban már más­nap a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta a fér­fit. A bíró­ság mind­két bűn­cse­lek­ményt elbí­rál­va 6 hónap vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évre fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re, 336 000 forint pénz­bün­te­tés­re, vala­mint 3 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítél­te a vád­lot­tat. Az íté­let jogerős.