Főoldal » Hírek » Rettegésben tartotta a várost – rendőrségi fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Váci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki folya­ma­to­san meg­bot­rán­koz­tat­ta a váci­a­kat, és még a köz­te­rü­let fel­ügye­lők­re is rátámadt.

A vád­irat sze­rint a férfi régebb óta haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tott. Vele szem­ben az elmúlt két évben száz sza­bály­sér­té­si eljá­rás indult, külön­fé­le jog­sér­té­sek miatt. Az elkö­ve­tő köz­is­mert sze­mély­nek szá­mí­tott a váci­ak köré­ben, aki­ket visel­ke­dé­sé­vel folya­ma­to­san megbotránkoztatott.

2021 május végén a férfi Vác bel­vá­ro­si részén inzul­tál­ni kez­dett két baba­ko­csit toló nőt. Elő­ször csak kia­bált és felé­jük köpött, majd folya­ma­to­san körö­zött körü­löt­tük. Hir­te­len az egyik anyá­hoz lépett és hajon ragad­va meg­rán­tot­ta, majd elsza­ladt. Távo­zá­sa köz­ben egy éppen arra futó nőt is a fal­hoz lökött.

Ezután három köz­te­rü­let fel­ügye­lő 2021 júni­u­sá­ban intéz­ked­ni sze­re­tett volna a fér­fi­val szem­ben, mert ismét járó­ke­lő­ket zak­la­tott. Az elkö­ve­tő ellen­állt és dula­kod­ni kez­dett velük, felé­jük rúgott és ütött, vala­mint egyi­kü­ket meg­ha­rap­ta. A sér­tet­tek­nek a dula­ko­dás során nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

A Váci Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge, vala­mint három­rend­be­li hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és szin­tén három­rend­be­li könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a férfi ellen.

Az elkö­ve­tő elő­ál­lí­tá­sá­val kap­cso­la­tos képek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/besegitettek-a-rendorok#1