Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rettegésben tartotta volt élettársát - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség töb­bek között sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­vel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki sza­kí­tá­suk után hosszú időn keresz­tül zak­lat­ta volt élettársát. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2021 janu­ár­já­ban élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tet­tek, azon­ban a kap­cso­la­tuk egy hóna­pot köve­tő­en annyi­ra meg­rom­lott, hogy a sér­tett az élet­tár­si viszonyt meg­sza­kí­tot­ta, a férfi a lakás­ból elköl­tö­zött. A kap­cso­la­tuk meg­szű­né­sét azon­ban a férfi nem tudta elfo­gad­ni, ezért volt élet­tár­sát 2021 feb­ru­ár­já­tól rend­sze­re­sen fel­ke­res­te, mely alkal­mak­kor a férfi folya­ma­to­san fenye­get­te, illet­ve több­ször bán­tal­maz­ta is. Mind­ezek miatt a nő több­ször érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A sér­tett ezen zak­la­tá­sok miatt meg­elő­ző távol­tar­tást kez­de­mé­nye­zett a bíró­ság­nál, mely ható­ság elren­del­te azt. A férfi azon­ban ezen vég­zés elle­né­re is több­ször fel­ke­res­te volt élet­tár­sát, ezért a bíró­ság elő­ször pénz­bír­ság­gal, majd elzá­rás­sal súj­tot­ta. Az elzá­rás letel­tét köve­tő­en azon­ban a férfi tovább­ra is zak­lat­ta, fenye­get­te élet­tár­sát, ezért vele szem­ben ismé­tel­ten távol­tar­tás­ra, majd annak meg­sze­gé­sét köve­tő­en újabb pénz­bír­ság­ra, illet­ve elzá­rás­ra került sor.

A férfi azon­ban az idő­köz­ben meg­in­dult bün­te­tő­el­já­rás alatt sem hagyott fel volt élet­tár­sa hábor­ga­tá­sá­val, ezért a nyo­mo­zás során letartóztatták.

A jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi cse­lek­mé­nye kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­nek, vala­mint a zak­la­tás bűn­tett minő­sí­tett ese­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.