Főoldal » Archív » Revolverrel rabolt ki dohányboltot – 5 nap múlva elítélték

A vád­lott itta­san, egy for­gó­tá­ras pisz­tollyal rabol­ta ki a dohány­bol­tot; az ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta, első­fo­kon  8 év 3 hónap fegy­ház­ra ítélték.

A vád sze­rint a vád­lott, egy 52 éves férfi, koráb­ban meg­szer­zett egy a műkö­dő­ké­pes hat­lö­ve­tű for­gó­pisz­tolyt és a hozzá rend­sze­re­sí­tett öt darab töl­tényt. A férfi a fegy­ver­rel 2019. janu­ár 6-án, a késő dél­utá­ni órák­ban, ittas álla­pot­ban meg­je­lent a XXIII. kerü­let, Gras­sal­ko­vich úton talál­ha­tó dohány­bolt­ban. Elő­ször kért egy doboz ciga­ret­tát, majd közöl­te, hogy fegy­ver van nála, és a kasszá­ban levő pénzt köve­tel­te. A rabló a köve­te­lé­se nyo­ma­té­ko­sí­tá­sa cél­já­ból elő­vet­te a pisz­tolyt és ismé­tel­ten a bevé­tel átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel a pénz­tá­rost. A sér­tett a félel­mé­ben a pult­ra helyez­te a pénz­tár tar­tal­mát, 56 ezer forin­tot. A kész­pénzt a vád­lott magá­hoz vette, majd távo­zott az üzlet­ből.  A rend­őr­ség a fér­fit két nap­pal később, egy intéz­ke­dés során azo­no­sí­tot­ta, és elfogta.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a ter­hel­tet az elfo­gá­sá­tól szá­mí­tott har­ma­dik napon – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság a fér­fit a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­ben, vala­mint lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­ben, és őt 8 év 3 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 9 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let nem jog­erős. A bíró­ság ügyé­szi indít­vány alap­ján – a kisza­bott bün­te­tés nagy­sá­gá­ra is figye­lem­mel – elren­del­te a vád­lott letartóztatását.