Főoldal » Archív » Rezsicsökkentés ürügyével jutott be a lakásba - rablás miatt vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nő ellen. Az elkö­ve­tő 2015. júni­u­sá­ban meg­je­lent a 68 éves sér­tett laká­sá­nál. A vád­lott miu­tán beko­po­gott az idős hölgy­höz, az ajtón keresz­tül jelez­te, hogy a „rezsi­csök­ken­tés­sel” kap­cso­lat­ban érke­zett. A sér­tett rés­nyi­re nyi­tot­ta az ajtót, ám ekkor a vád­lott belök­te azt, mely­nek követ­kez­té­ben az idős hölgy a föld­re esett. Ezután a vád­lott a föl­dön fekvő sér­tett mel­lett a lakás­ba ment, és a sér­tett tás­ká­já­ból 90.000 forin­tot kivett.

Bara­nya Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 02.08.