Főoldal » Archív » Robbanómotoros láncfűrésszel irtott fákat egy erdész fokozottan védett természeti területen

Az I. rendű vád­lott, aki akkor erdész volt 2012. nya­rán meg­ál­la­po­dott a II. rendű vád­lot­tal, hogy fát fog­nak kiter­mel­ni a Közép-tiszai Táj­vé­del­mi Kör­zet erde­jé­ből, amely egyéb­ként Natu­ra 2000 terü­let. Erre nem volt enge­dé­lyük. A II. rendű vád­lott, mint őster­me­lő 2012. máju­sa és 2012. júli­us 11-e között, az erdő­ben élő mada­rak fész­ke­lé­si, köl­té­si, fió­ka­ne­ve­lé­si idő­sza­ká­ban, rob­ba­nó moto­ros lánc­fű­résszel kivág­ta azo­kat a fákat, melye­ket az I. rendű vád­lott koráb­ban piros fes­ték­kel meg­je­lölt és "útta­ka­rí­tás­ra" hivat­koz­va elpusz­tí­tot­ta az erdő tel­jes avar- és cser­je­szint­jét. Ezzel a védett terü­le­ten fész­ke­lő feke­te gólya pár élet­te­rét meg­szün­tet­te, meg­sem­mi­sí­tett egy barát­po­szá­ta fész­ket, és több más, véde­lem alatt álló madár- és emlős­faj egye­de­i­nek fenn­ma­ra­dá­sát sodor­ta veszélybe.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye természetkárosításról