Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Robbantással fenyegetett Budapesten - gyorsított eljárásban ítélték el

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 27 éves fér­fit, aki pár nap­pal ezelőtt olyan valót­lan beje­len­tést tett a rend­őr­sé­gen, hogy rob­ban­ta­ni fog a Nyu­ga­ti pályaudvarnál. 

Az ügyé­szi indít­vány alap­ján a bíró­ság a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A tény­ál­lás sze­rint a 27 éves férfi 2016. októ­ber 22-én a dél­utá­ni órák­ban - ittas álla­pot­ban - XX. kerü­le­ti laká­sá­ból fel­hív­ta a rend­őr­ség köz­pon­ti segély­hí­vó tele­fon­szá­mát, ame­lyet a BRFK Köz­pon­ti Ügye­le­te foga­dott. A vád­lott azt a valót­lan tényt közöl­te az ügye­le­tes tiszt­tel, hogy rob­ban­ta­ni fog a Nyu­ga­ti pályaudvarnál.

A beje­len­tés­ről érte­sí­tett tűz­sze­ré­szek a VI. kerü­le­ti Nyu­ga­ti pálya­ud­var kör­nyé­két  átvizs­gál­ták és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lott nem helye­zett el rob­ba­nó­anya­got a Nyu­ga­ti pálya­ud­var­nál. A valót­lan beje­len­tés­sel a vád­lott szán­dé­ka a köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sa volt.

A nyo­mo­zást a Buda­pes­ti XX. és XXIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság tel­je­sí­tet­te, amely­nek gyors mun­ká­ja ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség az elkö­ve­tőt az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 5 napon belül bíró­ság elé állította.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás ered­mé­nye­ként a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság  a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lott bűnös­sé­gét köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­ben, és ezért őt 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, egy­út­tal elren­del­te a ter­helt párt­fo­gó felügyeletét.

Az íté­let nem jog­erős, azzal szem­ben az ügyész a vád­lott ter­hé­re, hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ért  fel­leb­be­zést jelen­tett be. A vád­lott és védő­je szin­tén fel­leb­be­zett a bíró­ság dön­té­sé­vel szemben.