Főoldal » Hírek » Robbantással fenyegetett egy rendőrkapitányságot – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az 58 éves férfi nem tudta elfo­gad­ni a sza­kí­tást volt pár­já­val, aki az egyik buda­pes­ti kerü­le­ti rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon dol­go­zott. A fér­fit már koráb­ban is elítél­ték köz­ve­széllyel fenye­ge­tés miatt, így bör­tön­bün­te­tés vele szem­ben az ügyé­szi indítvány.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. ápri­lis végé­ig élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban egy nővel, aki a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság egyik kerü­le­ti rend­őr­ka­pi­tány­sá­gán dol­go­zott. A férfi nem tudta fel­dol­goz­ni a sza­kí­tást, bosszút akart állni volt pár­ján, ezért 2021. júni­us 22-én, reg­gel, mobil­te­le­fon­ról fel­hív­ta a 112-es segély­hí­vó szá­mot azzal a valót­lan állí­tás­sal, hogy dél­után bomba fog rob­ban­ni a kerü­le­ti rendőrkapitányságon.

 Az 58 éves fér­fit a bíró­ság más ügy­ben, pár hónap­pal koráb­ban, köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt 1 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit jelen ügy­ben is köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A kerü­le­ti ügyész­ség egy­út­tal indít­ványt tett a fér­fi­val szem­ben koráb­ban kisza­bott, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re is.