Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Robbantással fenyegetőzött egy ittas férfi – elítélték – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 48 éves fér­fit, aki azzal fenye­ge­tő­zött valót­la­nul, hogy bom­bá­kat fog rob­ban­ta­ni egy minisz­té­ri­u­mi épületben. 

A tény­ál­lás sze­rint a férfi 2024. ápri­lis 4-én, reg­gel, itta­san beje­len­tést tett a Segély­hí­vó vona­lon keresz­tül, mely sze­rint a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban több bom­bát rej­tett el. A Segély­hí­vó mun­ka­tár­sa átkap­csol­ta a hívást a rend­őr­ség­hez, ahol az elkö­ve­tő meg­is­mé­tel­te, hogy több bom­bát rej­tett el a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um Budai Vár­ban talál­ha­tó, fel­újí­tás alatt álló épü­le­té­ben. A fenye­ge­tést köve­tő­en a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um két épü­le­tét is kiürí­tet­ték, azo­kat tűz­sze­ré­szek átvizs­gál­ták, azon­ban rob­ba­nó­szer­ke­ze­te­ket nem talál­tak. Az épü­le­tek átvizs­gá­lá­sa közel 3 és fél óráig tar­tott, és a kiürí­té­sük több mint 1300 sze­mélyt érintett.

A fővá­ro­si rend­őrök az elkö­ve­tőt azo­no­sí­tot­ták, és az elkö­ve­tés nap­ján őri­zet­be is vették.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta. A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki a bűnös­sé­gét tel­jes­kö­rű­en beis­me­rő, a cse­lek­ményt meg­bá­nó és a továb­bi tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogá­ról lemon­dó fér­fit, és őt 1 év – vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett - bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let jogerős.