Főoldal » Hírek » Rokona házánál is őrjöngött a körözött személy – letartóztatták - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 36 éves szá­to­ki fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy konf­lik­tus miatt isme­rő­se­it bán­tal­maz­ta, majd miu­tán körö­zé­sét ren­del­ték el, egy másik roko­ná­val is erő­sza­ko­san viselkedett.

A férfi 2022 ápri­li­sá­ban fel­ke­res­te egy hara­go­sát, aki­vel össze­szó­lal­ko­zott, majd meg­ütöt­te. A meg­tá­ma­dott férfi test­vé­rét a táma­dó szin­tén több­ször meg­ütöt­te. A férfi rend­őri segít­sé­get kért, akik köz­be­avat­ko­zá­sá­ra az elkö­ve­tő abba­hagy­ta a továb­bi őrjön­gést, és kihasz­nál­va, hogy a hely­szí­nen tömeg ala­kult ki, a rend­őri elszá­mol­ta­tás elől kere­ket oldott.

A rend­őr­ség elren­del­te a körö­zé­sét, ami alap­ján hamar elfog­ták. A férfi ugyan­is a koráb­ban meg­vert hara­go­sa apó­sá­hoz – aki neki is roko­na – ment el, szi­dal­maz­ta a bent lakó­kat és egy karó­val bever­te a ház bejá­ra­ti ajta­já­nak üve­gét. Ekkor újabb rend­őri intéz­ke­dés­re került sor, mely­nek során kide­rült, hogy a fér­fit az előző nap tör­tén­tek miatt már kere­si a rendőrség. 

A Rét­sá­gi Rend­őr­ka­pi­tány­ság a fér­fit garáz­da­ság bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki és kez­de­mé­nyez­te letar­tóz­ta­tá­sát. Az ügyész­ség elő­ter­jesz­tést tett a több­szö­rös vissza­eső, bün­te­tett elő­éle­tű, jelen­leg is három garáz­da­ság miat­ti eljá­rás hatá­lya alatt álló gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet az is indo­kolt, hogy a férfi az eljá­rás elől meg­szö­kött, továb­bá a meg­tá­ma­dott sze­mé­lye­ket megfenyegette.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség­gel egyet­ért­ve – a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a szökés-elrejtőzés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben ­­– egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.