Főoldal » Archív » Rokona igazolványával akart bejutni a beszélőre

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 42 éves kecs­ke­mé­ti nővel szem­ben, aki idén ápri­lis 23-án roko­ná­tól köl­csön­kért sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal akart bejut­ni a kalo­csai bör­tön­be.

A 42 éves kecs­ke­mé­ti nő 2017. ápri­lis 23-án dél­előtt a Kalo­csai Fegy­ház és Bör­tön­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő férfi roko­nát akar­ta meg­lá­to­gat­ni, azon­ban ész­re­vet­te, hogy sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyát nem vitte magá­val. Azért, hogy a beszé­lőn mégis részt vehes­sen, elkér­te, majd a bv inté­zet­be beju­tás érde­ké­ben fel is hasz­nál­ta a szin­tén kap­cso­lat­tar­tói jogo­sult­ság­gal ren­del­ke­ző női roko­na érvé­nyes sze­mé­lyi iga­zol­vá­nyát.

A belép­te­tés­kor a nő azon­nal lelep­le­ző­dött, így szán­dé­ka elle­né­re még­sem jutott be az inté­zet­be.

Az ügyész­ség a nőt közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő nővel szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel fog dön­te­ni.