Főoldal » Hírek » Rokonát csapta be az otthonfelújítási támogatás igénylése során – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség csa­lás miatt emelt vádat egy 30 éves nő ellen, aki a hozzá segít­sé­gért for­du­ló roko­nát káro­sí­tot­ta meg több mint 2 mil­lió forinttal.

A vád­irat sze­rint a sér­tett 2022 októ­be­ré­ben arra kérte roko­nát, hogy nyújt­son neki segít­sé­get a gyer­me­ket neve­lő csa­lá­dok ott­hon­fel­újí­tá­si támo­ga­tá­sa irán­ti kére­lem ügy­fél­ka­pun keresz­tül tör­té­nő benyúj­tá­sá­ban. Meg­ad­ta neki a bank­szám­la­szá­mát és az ügy­fél­ka­pu jel­sza­vát is.

A nő 2022. októ­ber 10-én elekt­ro­ni­kus úton benyúj­tot­ta a kérel­met, melyet a Magyar Állam­kincs­tár elfogadott.

A csaló nő azon­ban az „igény­lő bel­föl­di fize­té­si bank­szám­la száma” rovat­ba nem a sér­tett, hanem a saját bank­szám­la­szá­mát írta be, ezért a Magyar Állam­kincs­tár által meg­ál­la­pí­tott 2.146.475 forint támo­ga­tás az ő szám­lá­já­ra érkezett.

Mivel a sér­tett több­ször érdek­lő­dött a nőnél a támo­ga­tás­ról, a csaló lét­re­ho­zott egy hiva­ta­los­nak tűnő e-mail címet, a sér­tet­tel közöl­te, hogy ott kell érdek­lőd­nie, majd a leve­le­i­re ő maga vád­lott vála­szolt azért, hogy a férfi ne sze­rez­zen tudo­mást arról, hogy a támo­ga­tás össze­gét 2022. novem­ber 7. nap­ján már elutal­ták az ügy­fél­ka­punk meg­je­lölt számlájára.

A vád­lott a meg­ítélt támo­ga­tás egy részét sze­ren­cse­já­ték­ra, a többi részét saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta, így az uno­ka­test­vé­ré­nek oko­zott több mil­li­ós kár jelen­leg is fennáll.

A járá­si ügyész­ség nagyobb kárt okozó csa­lás­sal vádol­ta meg a bün­tet­len elő­éle­tű és a cse­lek­ményt beis­me­rő nőt. Vád­ira­tá­ban bün­te­tő­vég­zés alkal­ma­zá­sát, ebben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést és vagyon­el­kob­zást indítványozott.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt.

A bün­te­tő­vég­zés­ről közérthetően:

https://ugyeszseg.hu/10-mp-1-jogi-ismeret-buntetovegzes/