Főoldal » Hírek » Rokonlátogatás helyett rokonkárosítás - vádemelés- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fi­val szem­ben, aki két évvel ezelőtt meg­lop­ta saját déd­nagy­ma­má­ját, vala­mint elsik­kasz­tot­ta főbér­lő­je beren­de­zé­si tár­gya­it is.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. feb­ru­ár 2. nap­ján láto­ga­tó­ba ment déd­nagy­szü­lő­jé­hez. A láto­ga­tás során az idő asszony rövid időre egye­dül hagy­ta uno­ká­ját a nap­pa­li­ban. A vád­lott ezt kihasz­nál­va a szek­rény­ben fel­ku­tat­ta, és a ruhá­za­tá­ba rej­tet­te a sér­tett mint­egy 50.000 forint kész­pén­zét, majd hama­ro­san elbú­csú­zott és távozott.

Két nap­pal később – anya­gi gond­jai meg­ol­dá­sa érde­ké­ben – a vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy elad­ja albér­le­té­nek egyes beren­de­zé­si tár­gya­it. Ezért meg­kér­te egy isme­rő­sét, hogy szál­lít­sa el a külön­bö­ző hol­mi­kat. Az után­fu­tó­ra fel­ra­ko­dott, közel 200.000 forint érté­kű búto­rok és kony­hai fel­sze­re­lé­sek a való­ság­ban a vád­lott főbér­lő­jé­nek tulaj­do­ná­ban áll­tak, ő azon­ban az isme­rő­sé­nek azt mond­ta, hogy azok a sajátjai.

A vád­lott isme­rő­se ebben a hiszem­ben érté­ke­sí­tet­te azo­kat egy használtcikk-kereskedőnél, és később a kapott vétel­ár jelen­tős hánya­dát a vád­lott­nak átad­ta. Az adás­vé­tel során kiál­lí­tott véte­li jegyen azon­ban a vagyon­tár­gya­kat valót­la­nul saját­já­nak val­lot­ta, a véte­li jegyet tulaj­do­nos­ként írta alá a keres­ke­dés alkal­ma­zott­ja előtt.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel illet­ve sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel, míg tár­sát hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.