Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Rokonlátogatásnak indult, rablás lett belőle

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves férfi ellen rab­lás bűn­tet­te, egy 43 éves férfi ellen pedig orgaz­da­ság vét­sé­ge miatt.

A fia­ta­labb vád­lott 2018. decem­ber hónap végén vonat­tal Mis­kolc­ra uta­zott azzal a cél­lal, hogy test­vé­rét meg­lá­to­gas­sa. A kora esti órák­ban a bel­vá­ros­ban ész­re­vett egy nőt, aki a kezé­ben tar­tott mobil­te­le­fon­ját néze­get­te. A férfi elha­tá­roz­ta, hogy a nő tele­fon­ját meg­szer­zi, mivel pénz­re volt szük­sé­ge. A nőt követ­ni kezd­te egé­szen a lakó­he­lyé­ig, és ami­kor a sér­tett a tár­sas­ház bejá­ra­ti ajta­já­hoz érke­zett, oda­lé­pett hozzá, és meg­kér­dez­te tőle, „nem baj, ha én is itt állok?”

A nő meg­ijedt és meg­pró­bált a lép­cső­ház bejá­ra­ti ajta­ján bejut­ni, de a vád­lott a jobb vál­lá­nál fogva a bejá­ra­ti ajtó­hoz lökte, a nő elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát, és ezt kihasz­nál­va a vád­lott kicsa­var­ta a kezé­ből a mobil­te­le­font és elfu­tott. A sér­tett han­go­san segít­sé­gért kia­bált, ille­tő­leg meg­pró­bált a vád­lott után futni, de nem érte utol, így egy barát­nő­jé­hez ment, és érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A vád­lott még aznap vissza­uta­zott lakó­he­lyé­re, Novaj­id­rány­ba, és az eltu­laj­do­ní­tott 180 000 Ft érté­kű mobil­te­le­font egyik isme­rő­sé­nek, a másik vád­lott­nak 5 000 Ft-ért érté­ke­sí­tet­te úgy, hogy a vásár­ló tisz­tá­ban volt azzal, hogy a tele­fon bűn­cse­lek­mény­ből származik.

A nyo­mo­zás során a mobil­te­le­fon­ké­szü­lé­ket a vásár­ló­tól lefog­lal­ták, és a sér­tett részé­re utóbb kiadták.

Az ügyész­ség a rab­lást meg­va­ló­sí­tó letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást és 5 000 Ft ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást, míg az orgaz­da­ság vét­sé­gét elkö­ve­tő vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.