Főoldal » Archív » Román embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a román fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2020. már­ci­us 10. nap­já­ra vir­ra­dó­ra köve­tett el bűncselekményt. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fér­fit 2020. már­ci­us 10-én, reg­gel 7 óra körül vonta ellen­őr­zés alá a rend­őr­jár­őr Ásott­ha­lom kül­te­rü­le­tén. A fran­cia honos­sá­gú kis­te­her­au­tót veze­tő román férfi a gép­ko­csi­val meg­állt, majd a hely­szín­ről elfu­tott. A rend­őrök a kis­te­her­au­tó ellen­őr­zé­se során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy abban utas­ként tizen­hét, magát afgán állam­pol­gár­nak valló ille­gá­lis határ­át­lé­pő tar­tóz­ko­dik. A tizen­hét sze­mély egyi­ke sem tudta iga­zol­ni sze­mély­azo­nos­sá­gát, ille­tő­leg magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­sá­nak jog­sze­rű­sé­gét. A rend­őrök mint­egy más­fél óra múlva Ásott­hal­mon a gya­nú­sí­tot­tat elfog­ták és őri­zet­be vették.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.